TEL : 02 803 6322

omotenashi

01 / 01 / 2018

omotenashi
เราเคารพในพลัง "ศรัทธา",ความท้าทาย,การเติบโตของรูปแบบการทำงาน ,มองเห็นวิสัยทัศน์ในอาชีพจินตนาการและอนาคตของทุกคน

https://www.youtube.com/watch?v=q70miVJQ6jE

Shared :